Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. God folkehelse er både samfunnsnyttig og godt for den enkelte.

 Oversiktsdokument folkehelse

Gjennom folkehelseloven er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevne sosiale ulikheter. Folkehelseloven definerer folkehelse som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen».

Oversiktdokumentet skal gi et bilde av helsetilstanden blant innbyggerne i Hurdal kommune, og hva som påvirker helsen vår både positivt og negativt. Denne oversikten skal rulleres hvert fjerde år og legger grunnlag for kommunens planstrategi. Oversikten skal inneholde opplysninger om befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert adferd og helsetilstand.

Les oversiktsdokument folkehelse for Hurdal

Statistikk om folkehelse

Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. 

Ved å trykke på de ulike indikatorene i dokumentet under kan du finne grunnlagsdata og hente fram statistikk.

Se kommunehelsa statistikkbank

Folkehelsemidler til frivillige lag og foreninger

Ordningen med folkehelsemidler skal stimulere frivillige lag og foreninger til å etablere tiltak som fremmer folkehelse blant innbyggere i Hurdal. Den skal også bidra til økt samarbeid mellom lag og foreninger i Hurdal. 

Kriterier for tildeling
 • Lag eller forening registrert i Hurdal. Enkeltpersoner kan ikke søke
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Lavterskel for deltakelse
Søknadsprosess

Søknad må inneholde følgende informasjon:

 • Tiltak
 • Søknadssum
 • Målgruppe
 • Antall i målgruppen
 • På hvilken måte er tiltaket helsefremmende og/eller forebyggende?
 • Forventet ferdigstillelse
 • Samarbeid mellom lag og foreninger
Rapportering

 

 • Enkel rapport med regnskap sendes Hurdal kommune innen 1.februar 2023.

 

 

Søknad sendes Hurdal kommune, postmottak@hurdal.kommune.no og merkes "søknad om folkehelsemidler". 

Søknadsfrist 1.juni 2022

Publisert: 19.09.2016 10:41:52
Sist endret: 01.02.2024 10:19

Lise Lotte Solberg

Avdelingsleder kultur, SLT -og folkehelsekoordinator.

Carl Magnus Jensen

Kommuneoverlege

Publisert: 19.09.2016 10:41:52
Sist endret: 01.02.2024 10:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?