Psykisk helsehjelp

Psykisk helse handler om hvordan vi har det – hva som opptar tankene og følelsene våre i hverdagen. På samme måte som med den fysiske helsa, går den psykiske helsa vår opp og ned. Noen ganger kan hverdagen preges av bekymringstanker, tristhet, redsel, sinne, irritabilitet, søvnvansker eller andre ting. Ofte vil det gå over av seg selv, mens det andre ganger vil være godt og nyttig å snakke med noen om hvordan vi har det.

Hvordan tar jeg kontakt?
  • Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med Psykisk helse i Hurdal
  • Du kan ta kontakt via din fastlege
  • Du kan bli henvist via sykehus, DPS (distriktpsykiatrisk senter) eller ARA (rus og avhengighet).

Vi ber om at du bruker  sikker sending ( til kontaktskjema og dokumenter) eller ringer oss, slik at opplysningene om deg er sikret. Vi har taushetsplikt og kommer ikke til å dele informasjonen din videre uten avtale.

Hvem kan få hjelp?

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen og tjenesten er til deg som er over 18 år.

Dersom du er under 18 og i behov for psykisk helsehjelp ta kontakt med Skolehelsetjenesten.

Hva kan jeg få hjelp til?

Når vi får henvendelsen din tar vi kontakt innen en uke for å invitere til en kartleggingssamtale. I denne blir vi bedre kjent med situasjonen din og du med de tilbudene vi har. Sammen finner vi ut hvor du best kan få hjelp til å arbeide med dine ønsker om endring. 

Tilbudene hos oss kan være veiledet selvhjelp, individuelle samtaler, nettverksmøter, boveiledning eller kurs om mestring av vanlige psykiske helseplager. Hvis du trenger hjelp fra flere instanser kan vi hjelpe til med å koordinere det i en individuell plan.

Kurs

Aktuelle kurs vår 2021:

Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs)

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og/eller forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset går over 10 ganger.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon har flere kritiske tanker om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være: "jeg er håpløs", "jeg kan ikke stole på noen" eller -"ingenting nytter".

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre selvkritiske tanker. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?
Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn/symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet.

Hvordan få tilbudet?
Deltagerne kan få henvisning til kurset fra  fastlege/behandler, gjennom annen kontakt med helsetjenesten eller ved å ta direkte kontakt med oss. Alle må gjennom en forsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. 

Hva koster det?
Kurset er gratis. Kursbok koster kr 500.

Vi har opprettet et samarbeid med Eidsvoll kommune og vi starter opp et kurs i Eidsvoll og et kurs i Hurdal( fredager). Oppstart for kurset i Hurdal er i uke 9.

Kontaktpersoner:
Anke Lippelt Tel: 91 51 64 31
Isak Bråthen tel: 48 50 82 47

Gruppeveiledning i metodikken SAVE
”Self Awareness through Values and Emotions”, SAVE, er en metodikk for å bidra til individuelle helsefremmende prosesser. Metodikken er utviklet gjennom forskning i samarbeid med deltakere i ulike veiledningsgrupper for pasienter og pårørende. Hensikten med SAVE er å styrke den enkelte persons ressurser og evne til å leve sitt liv slik de selv ønsker. Gjennom metodikkens bevisstgjøring og erkjennelse har tidligere deltakere utviklet sin selvforståelse, gjort forandringer og deltatt mer aktivt i eget liv. De har utviklet sin helsekompetanse og opplevd en bedre livsmestring. 

6 samlinger (varighet 3 timer) – på dagtid

Kurset er gratis

Alle deltagere skriver under taushetserklæring.

Kurs settes opp fortløpende

Henvisning via fastlegen eller direkte til:

Carina Linding Jensen mobil: 900 780 25

Anke Lippelt mobil: 91 51 64 31 

Pris

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statforvalteren.

Andre å snakke med?
Relevante nettsteder

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Barn- og unges psykiske helsevern (ABUP)

Psykisk helse -Helsenorge.no

Rådet for psykisk helse

Pårørendeprogrammet

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Adresse

Du finner oss på Helsetunet

Doktorveien 13
2090 Hurdal

 

Publisert: 07.02.2024 09:55:17
Sist endret: 07.02.2024 09:55

Anke Lippelt

Behandler, Psykisk Helse og Rus

Publisert: 07.02.2024 09:55:17
Sist endret: 07.02.2024 09:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?