Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Mer informasjon om naturmangfold og arter finnes på:

Ansvarsarter

Begrepet ansvarsart brukes om arter som en hvis region eller nasjon har et spesielt ansvar for å ta vare på i henhold til Bonn- og Bern-konvensjonene, da de har en vesentlig del av den naturlige bestanden. Norske ansvarsarter har 25 % eller mer av den europeiske bestanden i Norge. Flere av disse er utryddingstruede og finnes på den Norske rødliste. Rødlisten er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut og kjennetegnes ved at de minker kraftig i antall, er fåtallige og at leveområdene blir færre, mindre eller fragmentert.

I Oslo og Akershus finnes 203 utryddingstruede ansvarsarter, og noen av disse har en større andel av bestanden i vår kommune. Kommunen har derfor et særlig ansvar for å ta vare på disse gjennom god forvaltning, hvis de på sikt skal overleve i Norge. Ansvarsartene er særlig knyttet til kalkrike områder, naturskog, raviner, kulturlandskap og gamle trær. 

Hurdal kommunes ansvarsarter: 

Art Vitenskapelig navn Gruppe
Åkerrikse Crex crex Fugl
Firling Crassula aquatica Karplante
Vragnblærerot Utricularia australis Karplante
Broddglattkrans Nitella mucronata Kransalge
Langt trollskjegg Bryoria tenuis Lav
Huldrestry Usnea longissima Lav
Kløverhumle Bombus distenguendus Veps
Slåttehumle Bombus subterraneus Veps

 

Les mer om truede ansvarsarter i Oslo og Akershus i BioFokus-rapport 2016-12

Faktaark om slåttehumle 

Faktaark om kløverhumle

Faktaark om åkerrikse

 

 

Publisert: 24.10.2023 16:08:11
Sist endret: 26.04.2024 09:36

Steffen Fagerheim Hestnes

Rådgiver klima, miljø og plan

Publisert: 24.10.2023 16:08:11
Sist endret: 26.04.2024 09:36