Skogbruk

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i Lov om skogbruk

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig.

Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond til skogkulturtiltak skal du bruke SLF-skjema 909SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond

Forskrift om skogfond

 

Skogbruksplan

Skogbruksplan omfatter registrering av skogen som gir oversikt over skog – og miljøressursene på eiendommen og gir en plan for forvaltningen av disse.

For mer informasjon om skogbruksplan ta kontakt med kommunens landbrukskontor.

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Bygging av landbruksveg

Du må søke før du bygger skogsveg (landbruksveg). Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.
Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert. Du må varsle naboer og rettighetshavere om søknaden.

Det kan søkes om tilskudd til nybygging av skogsveier og ombygging av eksisterende skogsveier.


Søknadsskjema tilskudd til skogsveier

Søknadsskjema bygging av landbruksvei

Her kan du lese mer om landbruksveier:

Tilskuddsordninger

Tilskudd til skogbrukstiltak for Hurdal kommune 2020

Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, drift med taubane og drift med hest for Hurdal kommune

Publisert: 21.11.2023 13:29:08
Sist endret: 03.07.2024 09:15

Pernille Aker

Fagansvarlig jordbruk, skogbruk og viltforvaltning

Publisert: 21.11.2023 13:29:08
Sist endret: 03.07.2024 09:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?