Tilskuddsordninger innen jordbruk og skogbruk

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Ønsker du å investere i landbruk eller tilleggsnæringer? Innovasjon Norge har flere ordninger som kan støtte deg i å videreutvikle virksomheten din. Kontakt kommunen for å få bistand til å utforme søknaden og annen veiledning som kan gjøre søknadsprosessen enklere. Tiltak som er i tråd med gjeldende landbrukspolitikk blir prioritert.

Her kan du lese mer investering og bedriftsutvikling:

Innovasjon Norge

Finansieringsordninger hos Innovasjon Norge.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i landbruket. Om du skal søke og få utbetalt tilskudd må du ha et aktivt foretak som er knytta til en landbrukseiendom.

Kommunen behandler søknaden din. Kontakt kommunen om du er ny bruker og trenger bistand med søknaden. 

Du finner frister, vilkår og veiledning på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Vær oppmerksom på at vilkårene kan endre seg ved hvert jordbruksoppgjør.

Elektronisk søknadsskjema:

Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

Her kan du lese mer om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken - produksjonstilskudd

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter de har hatt til avløsing. Du søker om refusjon av utgiftene på samme søknadsskjema som produksjonstilskudd.

Du kan lese mer om ordningen og finne elektronisk søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

 

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket. Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

Fristen for å søke er 15. oktober.

Les mer om ordningen, hvordan du søker, bruk av kart, regelverk m.m. på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Informasjon om tilskuddssatser og søknadsinformasjon på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken

Elektronisk søknad:

Altinn – Søknad om regionalt miljøtilskudd

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Regelverk

Drenering

Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert.

Du kan lese mer om tilskuddssatser, ordningen og finne søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Send søknaden til kommunen der arealet ligger.

Tilskudd gis ikke der dreneringen er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Elektronisk søknad:

Altinn – Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det kan søkes kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen. Søknader prioriteres og tildeles midler etter kriterier som er fastsatt i kommunens egen tiltaksstrategi. Tiltaksstrategien viser hvilke tiltak som er prioritert ut i fra lokale målsettinger.

Elektronisk søknad:

Altinn - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Strategi for jordbruket i Hurdal, rangering av søknader

Søknadene rangeres etter denne prioritetsrekkefølgen:
1. Følge opp prosjekter som tidligere ikke har fått det maksimale tilskottet som forskriftene gir
anledning til.
2. Objekter som er i fare for å bli ødelagt eller borte.
3. Objekter som er framhevet i den kommunale kulturminnevernplanen.
4. Prosjekter som hører inn under "Områdeplan Rognstadgrenda", plan for bevaring av gammel
kulturlandskap og FMLA's prosjekt "Aktivt kulturlandskap" og som berører kulturminner.
5. Grovfórbaserte husdyrbruk prioriteres framfor andre driftsformer.
6. Eksisterende beiter/slåtteland/gjerder prioriteres framfor objekter som må restaureres.

Nærings- og mijløtilskudd for skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Statsforvalteren fordeler midler ut til kommunene årlig. Tilskuddene administreres av kommunen.

Alle søknader går via kommunen som godkjenner/anbefaler.

Kommunens tiltaksstrategi og retningslinjer for bruk av NMSK beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser.

Søknadsskjema:

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Satser 2021

Ungskogpleie:

For eiendommer med produktivt areal under 10 000 dekar, 40 % av kostnaden, inntil 220,-/daa

For eiendommer med produktivt areal over 10 000 dekar, 30 % av kostnaden, inntil 150,-/daa

For skogeiere som benytter arbeidskraft fra prosjektet Jobb i skogbruket for ungdom (JOBU), er tilskuddssatsen 60%, maks. 300 kr./dekar - for alle eiendomsstørrelser.

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter.

 

Markberedning:

Det gis 20% tilskudd på kostnaden men maksimalt 75 kr/daa.

Skjema for søknad om tilskudd til ungskogpleie og markberedning 

Frist for søknad om tilskudd er 15. november.

 

Klimatilskudd skog

I statsbudsjettet er det bevilget midler til tettere planting etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet. 

Tettere planting

For tettere planting vil det bli gitt et tilskudd på 80 prosent av kostnaden ved å plante inntil 50 ekstra planter pr dekar, som plantes utover et definert minimumsantall. Minimumstallet vil variere med boniteten.

Søknader skal sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

Gjødsling

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år. Det gis et tilskudd på 40 % av kostnaden.

Søknader sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

Skogbruksplan

Skogbruksplan omfatter registrering av skogen som gir oversikt over skog – og miljøressursene på eiendommen og gir en plan for forvaltningen av disse.

For mer informasjon om skogbruksplan ta kontakt med kommunens landbrukskontor.

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Velferdsordninger 

Velferdsordninger i landbruket

Publisert: 03.10.2016 11:15:56
Sist endret: 15.02.2024 14:21

Publisert: 03.10.2016 11:15:56
Sist endret: 15.02.2024 14:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?