Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Hurdal kommune. Informasjon om ordningen finner du på denne siden.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

I 2018 ble det innført eiendomsskatt på både bolig og fritidseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 2,5 promille fra 2020.

To typer grunnlag for skatt

For de fleste boligeiendommene vil Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene blir ikke taksert eller besiktiget. For andre eiendommer, som for eksempel våningshus på gårdsbruk og fritidsboliger, fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av sakkyndig nemnd.

Nemnder

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd for eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd vedtar taksten for eiendomsskatten på de eiendommene som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Sakkyndig nemnd vedtar retningslinjer for taksering. Retningslinjene blir lagt ut til offentlig ettersyn sammen med takstene. Klagenemd behandler klager på skattevedtak som ikke er satt på grunnlag av formuesgrunnlag fra Skatteetaten, i medhold av eiendomsskatteloven § 20.

Sakkyndig nemnd:

 • Kjetil Rydland, leder
 • Geir Holtet, nestleder
 • Tone S. Brustad

Vara:

 • Rune Bjørnstad
 • Lise Lotte Solberg
 • Gudmund Knai

Klagenemnd:

 • Trond Hammeren, leder
 • Lisbeth Gulbrandsen, nestleder
 • Mikael G. Uthaug, medlem

Vara:

 • Kristin Gjødingseter Hepsø
 • Hege Engevold Knai
 • Dag Langaard
Retningslinjer for taksering

Sakkyndig nemnd har vedtatt retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. Retningslinjene gir føringer for hvordan verdi på eiendommer skal fastsettes.

Rammer og retningslinjer for eiendomskattetaksering

Eiendomsskatteliste

Skattelister for eiendomsskatt 2024 er nå lagt ut for offentlig ettersyn.

Utlagt eiendomsskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlag, skattesats og årets eiendomsskatt.

Samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel til skatteyter.

Klagefristen er satt til 12. april 2024.

Skattelister offentlig ettersyn 2024

Skattelister offentlig ettersyn med fritak 2024

Klage på skattevedtak

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Hurdal kommune.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten
Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

Endre grunnlaget for behandling av eiendomsskatt på skatteetaten sine nettsider

Sakkyndig nemnd
Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd, kan du klage til Hurdal kommune.

Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Skjema for å klage på eiendomsskatt vedtatt av sakkyndig nemnd

Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd (utvalgt av Kommunestyret).

Taksering

Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det framgår av Eigedomsskattelovas § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

For boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10, vil eiendomsskatt regnes ut etter formuesgrunnlaget som er fastsatt av Skatteetaten.

Eksempler på boliger der Skatteetatens formuegrunnlag ikke foreligger:

 • Boliger tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner
 • Våningshus på gårdsbruk
 • Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg
 • Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger

Alle eiendommer der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten, skal takseres. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5. Kommunestyret utnevner i henhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) en sakkyndig nemnd til å taksere disse eiendommene.

Den sakkyndige nemnden vedtar retningslinjer som er grunnlaget for gjennomføring av taksering.

Takseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen i sin helhet. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Ved eventuelle manglende eller feilaktige opplysninger om arealstørrelse på bygninger, blir disse skaffet ved utvendig oppmåling i forbindelse med besiktelsen.

Besiktigelse

Hurdal kommune gjennomførte i 2018 besiktigelse av alle eiendommer som ikke var omfattet av Skatteetatens formuesgrunnlag. Besiktigelse er kun en utvendig vurdering av bygninger og tomt.

Informasjonen fra besiktigelsen er brukt av Sakkyndig nemnd når de besluttet skattetakst på eiendommen.

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert av nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Nedenfor finner du lenker til lov om eiendomsskatt og takstvedtekter for Hurdal kommune.

Eigedomsskattelova

Vedtekter for eiendomsskatt i Hurdal kommune

Kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt i 2018

 Ofte stilte spørsmål

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt. I motsetning til vanlige skatter og avgifter som Stortinget bestemmer, er eiendomsskatten en skatt som kommunen kan velge å innføre. De kontrollerer og disponerer den selv. For eksempel for å tilby et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. For at kommunen skal ha mulighet til å skrive ut eiendomsskatt må det fattes et årlig vedtak om eiendomsskatt. Dette gjøres i forbindelse med budsjettvedtaket i desember året før skatteåret.

Eiendomsskatten er en objektiv skatt som kun tar hensyn til objektet, som er eiendommen. Den tar ikke hensyn til betalingsevne eller andre subjektive forhold.

Eiendomsskatten beregnes etter en grovmasket taksering, men eiendomsskattetaksten har ikke lov til å overstige markedsverdien.

Hva er takst?

Takster for eiendomsskatt fastsettes ut fra formuesgrunnlag fra skatteetaten. På eiendommer der det ikke finnes formuesgrunnlag fastsettes taksten som hovedregel ved sjablongberegning. Denne baseres på fastsatte enhetsverdier for ulike eiendomstyper, og med justering for indre og ytre faktorer for å ta hensyn til tilstand og beliggenhet.

Takstene er fastsatt av en sakkyndig nemnd som er valgt av kommunestyret, disse takstene som er vedtatt i 2018 er vedtatt for 10 år.

Når kommer fakturaen?

Eiendomsskatten sendes ut på faktura sammen med de kommunale avgiftene.

Jeg har fått eiendomsskatt for et bygg som skal rives/er revet. Hva gjør jeg? 

Eiendomsskatten beregnes pr 1. januar for skatteåret og et bygg må ha fått status som revet før dette. Hvis et bygg i løpet av året får status som revet, vil det blir fakturert eiendomsskatt ut året for bygget.

Hvem faktureres eiendomsskatten til? 

Faktura sendes som hovedregel til eier av eiendommen (hjemmelshaver). Etter avtale kan den sendes til den som disponerer eiendommen eller forretningsfører. Slike endringer må være meldt skriftlig med underskrift fra eier og den som skal betale fakturaen.

Hvilke opplysninger er offentlige? 

All informasjon i eiendomsskattelista er offentlig. Du får innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsskatteregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelista.

Kan jeg få se eiendomskatten for andre eiendommer? 

Nei, det er bare mulig å få innsyn i data om en eiendom som du er tinglyst eier av. Tilgang til eiendomsskatten for andre eiendommer får du gjennom eiendomsskattelistene.

Hva er indre og ytre faktorer? 

Eiendommer som har fått takst av nemnd, har fått justert verdien avhengig av indre og ytre faktorer. Disse faktorene er vedtatt av sakkyndig nemnd.
Ytre faktorer er forhold knyttet til tomten. For eksempel beliggenhet, tilgang på strøm og vann, samt adkomst. Indre faktorer er forhold knyttet til bygningsmasse som alder, og standard.

Publisert: 25.02.2019 08:00:00
Sist endret: 22.02.2024 10:33

Publisert: 25.02.2019 08:00:00
Sist endret: 22.02.2024 10:33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?