Administrasjon

Kommunedirektøren er øverste sjef for kommunens administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

 Som administrasjonssjef skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Normalt har kommunedirektøren fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan delegeres videre fra kommunedirektøren og ned til virksomhetsledere, avdelingsledere eller saksbehandlere.

Kommunedirektøren i Hurdal kommune er Kjetil Kokkim.

Han har med seg stab og virksomhetsledere i sitt daglige arbeid

Kommunedirektørens stab og øvrige ledere
Natalia Boyle stabsjef/økonomisjef
Carl Magnus Jensen kommuneoverlege
Bente Yvonne Huseby virksomhetsleder teknisk
Gunn-Frøydis Holtet virksomhetsleder helse og omsorg
Heidi Bjørtomt virksomhetsleder oppvekst
Hilde Kristin Sæves virksomhetsleder tilrettelagte tjenester
Marie Lovise Steffens virksomhetsleder barnevern
Connie Strand  avdelingsleder hjemmebaserte tjenester
Cathrine Myhre Stenbrenden avdelingsleder heldøgnstjenester
Bjørn-Terje Mellesdal avdelingsleder personal og organisasjon
Hanne-Margrethe Engen  avdelingsleder regnskap
Torge Øverli  digitaliseringsansvarlig og TQM rådgiver
Marianne Kaland Flage  rådgiver bolig
Lisa Rohrhirsch rådgiver stab og beredskapskoordinator

Publisert: 24.10.2023 19:17:38
Sist endret: 16.01.2024 15:53

Headshot

Kjetil Kokkim

Kommunedirektør

Publisert: 24.10.2023 19:17:38
Sist endret: 16.01.2024 15:53