Personvernerklæring

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Kommunen behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver og gi gode tjenester, samt for å kunne behandle henvendelser vi får. Reglene for behandlingen av personopplysninger finner du i personopplysningsloven og personvernforordningen.

Behandling av personopplysninger kan for eksempel være at vi samler inn personopplysninger, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.
Du vil få informasjon dersom kommunen ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver eller oppfylle en avtale med deg.

Kommunedirektøren er behandlingsansvarlig i kommunen. Det vil si at kommunedirektør har ansvaret for hvordan kommunen behandler personopplysninger. Kommunens ansatte utfører i det daglige den behandlingsansvarliges plikter. Kommunen har også utnevnt et personvernombud som skal påse at kommunens behandling av personopplysninger skjer i tråd med loven.

Når har vi lov til å behandle personopplysninger om deg? 

For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger trenger vi et rettslig grunnlag, det vil si en lovlig grunn. De ulike rettslige grunnlagene står i personvernforordningen artikkel 6.

Den vanligste årsaken til at kommunen behandler opplysninger om sine innbyggere er i forbindelse med utøvelse av lovpålagte tjenester som blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, samt tilskuddsordninger og byggesaker. I disse tilfellene følger behandlingens lovlighet av at kommunen er pålagt gjennom lov å tilby slike tjenester, og behandlingen av opplysningene er en forutsetning for å kunne gjøre dette.

Ett annet eksempel på et rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som er inngått mellom deg og kommunen.

Dersom det ikke foreligger noe annet rettslig grunnlag, må kommunen ha samtykke fra deg for å kunne behandle personopplysninger. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte kommunen, og du trenger ikke begrunne hvorfor du trekker samtykket tilbake.

Hvor henter vi personopplysningene fra? 

Når du kontakter kommunen, innhenter vi de opplysningene som er nødvendig for å besvare henvendelsen din. Det vil si at vi kun behandler personopplysninger som det er saklig og nødvendig å bruke i den konkrete sammenhengen.

Mange av personopplysningene får vi direkte fra deg, for eksempel når vi ber deg fylle ut et søknadsskjema. Når vi tilbyr lovpålagte tjenester innhentes opplysningene også fra andre myndigheter for å kunne gi deg tjenesten. Dette kan for eksempel være ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV, spesialisthelsetjenesten eller utlendingsmyndighetene.

Du har rett til å vite hvor vi henter personopplysningene fra. Den enkelte virksomhet skal opplyse deg om dette, for eksempel når du søker kommunen om en tjeneste.

Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Kommunen behandler følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Opplysninger som er nødvendig for å identifisere deg, for eksempel fødsels- og personnummer, d-nummer, kjønn eller statsborgerskap.
 • Opplysninger om familieforhold, for eksempel navn på ektefelle, barn, foreldre eller sivilstatus.
 • Helseopplysninger som diagnose, medisiner og oppfølgingsplan.
 • Økonomiske opplysninger.
 • Opplysninger knyttet til de tjenestene du benytter i kommunen, for eksempel barnehage, skole, byggesak og renovasjon.

Det vil variere fra sak til sak hvilke personopplysninger vi behandler, dette avhenger av hva formålet med behandlingen er.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

For eksempel vil kommunen utlevere opplysninger hvis vi har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller hvis det er nødvendig for å kunne levere en tjeneste. Vi utleverer aldri flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

For eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av kommunen, ivaretar vi dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med de eksterne virksomhetene. En databehandleravtale er en avtale mellom kommunen og en ekstern virksomhet, hvor den eksterne virksomheten forplikter seg til å behandle personopplysningene i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Personopplysningene vil bli slettet når vi ikke lenger har behov for dem. Noen ganger er vi derimot forpliktet til å ta vare på opplysningene, for eksempel dersom de skal lagres etter arkivloven.

Dine rettigheter ved behandlingen av personopplysninger

Det er du som eier personopplysningene dine, og kommunen behandler disse bare når vi har lovlig grunn. Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen, samt mulighet til å klage.

Dersom du ønsker å rette en henvendelse til oss vedrørende behandling av personopplysningene dine, skal kommunen besvare henvendelsen, senest innen 30 dager.

Rett i innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger kommunen behandler om deg. Dette gjelder både i elektroniske og manuelle registre. I tillegg til å få innsyn i selve opplysningene, kan du også kreve at vi opplyser om:

 • Formålet med at vi behandler personopplysningene
 • Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler
 • Hvem vi eventuelt deler opplysningene med utenfor kommunen, for eksempel Skatteetaten eller NAV
 • Opplysningene blir overført til et land utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner
 • Hvor lenge opplysningene blir lagret
 • Hvor vi har fått opplysningene fra
 • Vi bruker opplysningene til automatiserte avgjørelser eller «profilering», og hvordan dette eventuelt gjøres
Rett til å få korrigert feilaktige personopplysninger

Dersom du mener at kommunen har registrert personopplysninger om deg som ikke stemmer, kan du kreve at vi retter dette. I noen tilfeller vil vi kreve dokumentasjon på dette.

Hvis kommunen selv oppdager at vi har feilregistrert opplysninger om deg, skal vi på eget initiativ rette dette.

Rett til å få slettet personopplysninger

I noen tilfeller kan du kreve at kommunen sletter personopplysninger vi behandler om deg. Det gjelder hvis:

 • Formålet med at vi innhentet opplysningene er oppfylt, og vi ikke er pålagt å lagre dem.
 • Dersom vi behandler opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, du trekker samtykket tilbake, og vi ikke har noen annen lovlig grunn til å beholde dem.
 • Personopplysningene er behandlet ulovlig.
 • Vi er lovpålagt å slette opplysningene.
 • Du protesterer mot automatisert behandling og vi ikke har pålagte, tungtveiende grunner for å fortsette behandlingen, og disse går foran dine rettigheter. Det samme gjelder dersom vi må beholde opplysningene for å avklare om kommunen har et rettskrav mot deg.
Rett til å kreve begrensning av behandlingen

I noen tilfeller kan du kreve at kommunen begrenser personopplysningene vi behandler om deg. Å begrense behandlingen betyr at kommunen ikke sletter opplysningene, men tar vare på dem uten å bruke dem videre. Dette gjelder hvis:

 • Kommunen behandler opplysningene dine ulovlig.
 • Du mener at opplysningene om deg ikke er riktige, kan du kreve at kommunen begrenser behandlingen mens vi kontrollerer dette. I noen tilfeller må vi likevel fortsette å behandle opplysningene mens vi kontrollerer dem, for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på.
 • Kommunen ikke lenger har et rettslig grunnlag for å beholde opplysningene, og du mener at du kan ha et rettskrav mot kommunen. Et rettskrav kan for eksempel være at du vurderer å kreve erstatning eller vil klage kommunen inn for en tilsynsmyndighet.
Rett til å klage på behandlingen av personopplysninger

Dersom du mener at kommunen behandler personopplysningene dine ulovlig, bør du først ta kontakt med kommunens personvernombud for informasjon og bistand.

Skulle du oppleve at informasjonen og bistanden du får fra personvernombudet ikke er tilstrekkelig, kan du klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

Personvernombud

Personvernombudet skal kontrollere at kommunen ikke bryter personopplysningsloven og personvernforordningen, samt at dine rettigheter blir ivaretatt. Personvernombudet er faglig uavhengig, og kommunen kan ikke instruere hvordan hun/han skal utføre jobben sin.

Andre personvernerklæringer

Personvernerklæring for barn

Personvernerklæring for skole

Personvernerklæring for helse

Publisert: 31.01.2024 09:04:51
Sist endret: 02.06.2024 23:54

Ida Marie Vangen

Personvernombud

Publisert: 31.01.2024 09:04:51
Sist endret: 02.06.2024 23:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?