Politisk organisering

Hurdal kommunestyre består av 17 medlemmer, valgt for fire år. Dette er kommunens øverste besluttende organ, med overordnet ansvar for hele Hurdal kommunes virksomhet.

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder kommunen, med mindre myndigheten i lov er plassert annet sted. Kommunestyret kan til en viss grad delegere sin myndighet, strukturelt eller i enkeltsaker. Denne myndigheten kan tilbakekalles, når kommunestyret finner det formålstjenlig. Møter i kommunestyret ledes av ordføreren.

Medlemmer og varamedlemmer

Formannskapet

Formannskapet består av 5 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet ledes av ordføreren.

Formannskapet er kommunestyrets koordinerende og forberedende organ, og har i tillegg myndighet i hastesaker og delegert myndighet på en rekke områder, blant annet det økonomiske og administrative.

Medlemmer og varamedlemmer

Plan og næringsutvalget

Plan og næringsutvalget består av 5 medlemmer, valgt av kommunestyret. Plan- og næringsutvalget er et fast utvalg etter kommunelovens § 5-7, og har delegert myndighet på flere felt. Plan- og næringsutvalget er også et forberedende organ for kommunestyret på sine saksområder.

I hovedsak er plan- og næringsutvalgets saksfelt alle problemstillinger knyttet til plan, bygg, naturforvaltning, og næring.

Medlemmer og varamedlemmer

Levekårsutvalget

Levekårsutvalget består av 5 medlemmer, valgt av kommunestyret. Levekårsutvalget er et fast utvalg etter kommunelovens § 5-7, og har delegert myndighet på flere felt. Levekårsutvalget er også et forberedende organ for kommunestyret på sine saksområder.

I hovedsak er levekårsutvalgets saksfelt alle problemstillinger knyttet til velferdstilbud, slik som helse og omsorgs, oppvekst og kultur.

Medlemmer og varamedlemmer

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for levekårene for de eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Eldrerådet er opprettet i henhold til kommuneloven.

Medlemmer og varamedlemmer

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har fem medlemmer valgt av kommunestyret, og skal være et organ for bred, tilgjengelig og åpen medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i henhold til kommuneloven.

Medlemmer og varamedlemmer

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for barn og unge. Ungdomsrådet kan selv ta opp saker som gjelder barn og unges situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Ungdomsrådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer. Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret og velges for år av gangen.

Ungdomsrådet er opprettet i henhold til kommuneloven.

Koordinator for Ungdomsrådet er Lise Lotte Solberg.

Medlemmer og varamedlemmer 

Administrasjonsutvalget

Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Medlemmer og varamedlemmer 

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er et pålagt utvalg etter arbeidsmiljølovens kapittel 7, og består av like mange representanter for arbeidsgiver og arbeidstakere. I Hurdal kommune har utvalget 8 medlemmer.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver.

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder.

Vikus (Viken kontrollutvalgssekretariat) er sekretær for alle kontrollutvalgene i Viken.

Til Vikus

Medlemmer og varamedlemmer

Publisert: 24.10.2023 19:16:53
Sist endret: 14.05.2024 13:03

Headshot

Paul Johan Moltzau

Ordfører

Gunne Morgan Knai

Varaordfører

Medlemmer i kommunestyret, råd og utvalg

Oversikt over medlemmer i kommunestyret, råd og utvalg finner du ved å klikke deg inn på riktig utvalg i møtekalenderen. 

Publisert: 24.10.2023 19:16:53
Sist endret: 14.05.2024 13:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?