PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Målgruppe


Barn og unge som er bosatt i kommunen. Alle barnehagenene og skolene i kommunen har samarbeid med PPT. Når foresatte har en bekymring for barnet sitt, er det mulighet til å komme inn i Tverrfaglig innsatsteam for å drøfte denne. 

PPT for videregående opplæring admininstreres av Viken fylkeskommune sitt veiledningssenter.

Utfordringer PPT kan utrede og gi råd om

 

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Videre henvisning til Helsestasjon, fysio- og ergoterpitjenesten og spesialisthelsetjenesten via faslegen ved behov.

Henvisning

Hvis foresatte er bekymret for eget barns utvikling eller opplæring anbefaler vi at foresatte først tar kontakt med barnehagen / skolen. Personalet der kan bidra til å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

Forespørsel behandles fortløpende og tjenesten er gratis.

Krav til skolen/barnehagen

Før et barn/elev henvises til PPT må skolen eller barnehagen selv vurdere om barnet kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet/barnehagetilbudet. Det må prøves ut tiltak innenfor tilpasset opplæring eller tiltak i barnehagen. Har barnet fortsatt ikke utbytte av opplæringen skal skolen/barnehagen henvise til PPT.

PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, deretter gir råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis. PPT skal gi denne tilbakemelding innen 3 måneder.

Kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole. Foresatte og barn skal samtykke før et enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Henvisningskjema for barnehage og skole

IUP og årsvurdering for barnehager

IOP og årsvurdering for skole

Tilmelding vedrørende elever med manglende R-lyd

 

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Publisert: 20.10.2023 14:35:32
Sist endret: 22.11.2023 14:41

Marianne Strand Lundberg

Spesialpedagog

Publisert: 20.10.2023 14:35:32
Sist endret: 22.11.2023 14:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?