Hurdal skole og kultursenter

Hurdal skole og kultursenter er en 1-10 skole med litt over 300 elever.

Hurdal skole og kultursenter er en skole med respekt for den enkelte og med trygghet og trivsel i fokus.

Vår visjon er «En læringsreise i mulighetenes verden».

Skolen rommer 1.til 10.klasse og totalt nesten 300 elever. Det er en tradisjonell skole hvor de ulike årstrinnene er fordelt på tre fløyer med egne uteoppholdssoner. Ungdomsskolen ligger i sør, og i nord ligger barneskolen og SFO.I tillegg til skole inneholder bygget kommunens kulturhus med kino, folkebibliotek, lydstudio, allrom og flerbrukshall.

Informasjonshefte Hurdal skole

Snarveier:

Innmelding til grunnskolen

Melding om skolebytte

Søknad om skoleskyss 

 

Skolemiljø

Blir ditt barn eller andre barn mobbet?
Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. Hurdal skole ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. For å kunne stoppe mobbingen, er det avgjørende at skolen har oversikt.

Dette har elevene krav på
Alle barn har rett til å ha det bra på skolen. I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.  Hvis foreldre eller ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles. 

Plan mot mobbing og krenkelser
Hurdal skole har utarbeidet en egen plan mot mobbing og krenkelser.

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing 2022-2023

Varslingsskjema §9a-4 for elever

Varslingsskjema §9a-5 for ansatt

Trenger du hjelp eller mer informasjon?
Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Jeg mistenker at barnet mitt opplever mobbing, hva kan jeg se etter?

Guide til foreldre med barn som ikke har det bra på skolen

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Regjeringen- læringsmiljø og mobbing

Ombudet for barn og unge

Kommunikasjon skole-hjem

Alle kommunale skoler i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes bruker kommunikasjonsløsningen Vigilo. Du logger deg inn i foreldreportal via ID-porten. Foreldreportalen er tilgjengelig i nettleser på pc og nettbrett, og på app i smarttelefon. 

Det er kun foreldre med registrert foreldreansvar i Folkeregisteret som får tilgang til informasjon om egne barn i Vigilo Foreldreportal og Vigilo app. 

Personopplysninger hentes fra folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret.

Foreldre med foreldreansvar har automatisk tilgang. Foreldre uten foreldreansvar, som ikke har tilgang i appen, kan bli lagt til av skolen hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Informasjon om sensitive opplysninger
Vær oppmerksom på hvilke opplysninger du deler i digitale meldinger. Vi oppfordrer til å unngå å dele sensitiv informasjon. Eksempler på sensitiv informasjon er opplysninger om helse, etnisk opprinnelse, religion, genetiske opplysninger, opplysninger om seksuell legning m.m

Hovedregelen er at foreldre med foreldreansvar har krav på samme informasjon fra skolen om sitt barn. Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvar alene, har den andre forelderen likevel rett på informasjon. I slike tilfeller må du kontakte skolen.

Tilgang for andre nære omsorgspersoner
En del barn har voksne rundt seg som ikke har foreldreansvar i lovens forstand, men som likevel er viktige omsorgspersoner og bidragsytere i barnets oppdragelse. Derfor kan det være ønskelig at de skal få tilgang til relevant informasjon.

Dersom du som foresatt ønsker at nære omsorgspersoner skal ha tilgang til foreldreportal sender du en henvendelse til skolen med et slikt ønske. Skolen kan legge til disse hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Behandling av personopplysninger

Å behandle personopplysninger betyr for eksempel at vi samler inn opplysninger, registrerer dem og lagrer dem.

Hvis Hurdal kommune skal behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du få informasjon om dette og du må gi ditt samtykke. Det kan for eksempel gjelde bruk av bilder.

Lover og forskrifter
Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger:

 • Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.
 • Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger.
 • Ny personopplysningslov utfyller personvernforordningen (GDPR) på enkelte områder.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?
Vi behandler følgende personopplysninger om deg som elev og foresatt i skolesystemene.

 • Skolefaglig system – Vigilo
  • Elev: Fødselsnummer, fornavn, etternavn, adresse, telefon, morsmålsopplysninger, kjønn, nasjonalitet, skoletilhørighet, klasse, karakterer, orden/oppførsel, fravær, vitnemål, SFO-tilhørighet, kommunikasjon skole/hjem.
  • Foresatte: Fødselsnummer, navn, adresse, telefon, relasjon til barn, evt. informasjon om faktura- og betalingsmoderasjon (SFO), hoved-foresatt, søknader og enkeltvedtak.
 • Office 365 med Teams for Education
  • Elev: Navn, klasse, skole. Underveisvurdering, filer du lager som tekst, bilde, lyd og video. Din kommunikasjon med lærer og andre elever i Teams.
 • Feidetjenester
  • Elev: Hurdal kommune benytter Feide, nasjonal løsning for trygg innlogging i utdanning og forskning for pålogging til disse tjenestene. Eksempelvis benyttes Feide for å gi elevene tilgang til digitale ordbøker, pedagogisk programvare, digitale læremidler og eksamensløsninger for 10. trinn.
 • Plagiatkontroll integrert med Teams
  • Elev: Navn, skole, epostadresse, tekstdokument.

Overføring til eksterne
I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne. Det kan for eksempel være til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med eksamen og nasjonale prøver.

Dine rettigheter
Du har rett til å vite hvilke personopplysninger skolen har om deg. Hvis du ser at persondata om deg er feil, kan du be skolen rette på det. Du har også rett til å kreve at skolen sletter dine personopplysninger når skolen ikke lenger trenger dem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

Ansvarlige i kommunen
Det er kommunedirektør som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og skolene med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes via: postmottak@hurdal.kommune.no.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Hurdal kommune

Datatilsynet har også nyttig informasjon om regler og rettigheter på området. 

Klagemuligheter
Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon via postmottak@hurdal.kommune.no. eller du kan klage til Datatilsynet.

Rapporter

Kvalitetsrapport Hurdalsskolen 2020

Tilstandsrapport 2019

Publisert: 10.11.2016 11:12:31
Sist endret: 08.05.2024 09:30

Mona Bråtasæter

Rektor

Publisert: 10.11.2016 11:12:31
Sist endret: 08.05.2024 09:30