Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

illustrasjon av en buss
 Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Skyssgrense hjem-skole:
Du trenger ikke å søke om skoleskyss ut fra avstand. Skolen rapporterer inn til Ruter, og vedtaket sendes til bostedsadressen før skolestart. Reisekort med skolebillett utdeles på skolen.

 • over to kilometer (elever på 1. trinn)
 • over fire kilometer (elever på 2. – 10. trinn)

Skyssgrense hjem-bussholdeplass:

 • over en kilometer (elever i 1. trinn)
 • over to kilometer (elever i 2. – 10. trinn
 • Elever som allerede har fått innvilget skyss grunnet lang avstand til og fra skolen, og som i tillegg har «særlig farlig eller vanskelig skolevei» frem til holdeplassen, kan selv sende søknad om ekstra skyss direkte til Ruter.

Farlig skoleveg:
Søkes om hvert år.

 • dersom skoleveien er spesielt farlig eller vanskelig.
 • elever som allerede har fått innvilget skyss grunnet lang avstand til og fra skolen, og som i tillegg har «særlig farlig eller vanskelig skolevei» frem til holdeplassen, kan selv sende søknad om ekstra skyss direkte til Ruter.

Overordnete retningslinjer for særlig farlig skolevei i Hurdal

Matrise farlig skolevei.pdf

Medisinsk grunn:

Søkes om hvert år og ved nyoppstått skade/sykdom

 • Ved varlig nedsatt      funksjonsevne
 • Midlertidig skade eller      sykdom

Delt bosted:

Søkes om hvert år

 • For å ha rett til gratis skyss, må eleven bo regelmessig hos hver av foreldrene.
 • Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene. Eleven har ikke krav på skyss ved improviserte enkeltbesøk.
 • Elever kan ha rett til skyss til og fra begge hjemmene, selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune eller i et annet fylke enn skolen eleven går på. 
 • En avtale mellom foresatte om at eleven har to hjem må vedlegges søknaden om skyss.
Søke gratis skoleskyss

 Søknad om spesialskyss- frist 15. mai.

Skoleskyss - søknad

Søknader behandles fortløpende gjennom hele skoleåret, men dersom foresatte venter med å søke til like før skolestart i august eller når vinterskyss igangsettes, kan det være at eleven står uten skysstilbud inntil vedtak om skyss er fattet.
Husk at du må søke om spelsialskyss hvert skoleår.

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss, kan også benytte seg av kollektivtransport til og fra skolen, men må da betale billetten selv. Ta kontakt med Ruter for informasjon om billetter og billettpriser.

Klage på vedtak om gratis skoleskyss

Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til de som har fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Mer informasjon om skoleskyss

Skoleskyss.no kan du lese mer om vilkårene for gratis skoleskyss.

Nyttige nettsider

Skoleskyss i Akershus (ruter.no)

Veileder skoleskyss grunnskolen Akershus (skoleskyss.no)

Ruter.no

Veileder særlig farlig skolevei (tryggtrafikk.no)

Aktuelle lover

Opplæringsloven kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

Opplæringsloven § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

Forskrift til opplæringsloven kapittel 10 (Skyss av elever i videregående opplæring)

Privatskoleloven § 3-7 (Skyss m.m.)

Publisert: 29.09.2016 09:45:20
Sist endret: 29.01.2024 10:17

Publisert: 29.09.2016 09:45:20
Sist endret: 29.01.2024 10:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?