Skolestart

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år.

 • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole.
 • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Foreldre/foresatte kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.
 • Grunnskoleopplæring i offentlig skole er gratis. Skolen kan ikke kreve betaling for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, utflukter eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.

Skoleplass

Du vil få brev fra kommunen i god tid før skolestart. I brevet får du vite hvilken at du har fått plass på skolen og hva du skal gjøre for å bekrefte eller si fra deg plassen. Det er vanlig å invitere skolestarterne til førskoledager på våren. Du vil få beskjed om hvor og når dere skal møte opp både til førskoledagene og til første skoledag etter sommerferien.

Har du ikke mottatt brev om innskriving, må du ta kontakt med skolen.

 

Tidlig (fremskutt) skolestart

Mener du at barnet ditt bør begynne på skolen allerede det året det fyller fem, kan du søke skolen om tidlig (fremskutt) skolestart. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet er klar for skolen, beslutter rektor tidligere skolestart.

For å få godkjent tidlig skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april i året du søker skolestart for.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets utviklingsnivå og hjelpe deg å skrive søknaden. Barnehagen kan også ta direkte kontakt med PPT.

Søknad 

Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør starte på skolen ett år tidligere og legg ved aktuell dokumentasjon. Søknaden sendes til kommunen. Kommunen sender søknaden videre til PPT som vil ta kontakt for en samtale og avtale observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage vil barnehagen også bli involvert.

Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om tidlig (fremskutt) skolestart, men kommunen kan ha satt en frist for å sikre tilstrekkelig tid til vurdering og saksbehandling.

Utsatt skolestart

Dersom du er i tvil om barnet har kommet langt nok i sin utvikling til å starte på skolen, kan du søke om ett års utsettelse av skolestarten. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet ikke har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen, kan rektor/kommunen fatte vedtak om utsatt skolestart hvis det vurderes at det er til barnets beste.

Søknaden sendes til skolen innen 15. januar det året skolestart opprinnelig skal finne sted.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:

 • Modenhet og kognitive nivå (evne til å forstå)
 • Språklige ferdigheter
 • Motorikk (bevegelighet)
 • Sosiale ferdigheter

Barnehagen kan også ta direkte kontakt med PPT.

Får barnet ditt utsatt skolestarten, vil det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året.

Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

 • Barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen.
 • Barn som er født svært sent på året.

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

 • Barn med store og varige funksjonsnedsettelser.
 • Barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden.

Søknad
Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør utsette skolestarten og legg ved aktuell dokumentasjon. Send søknaden til den skolen der barnet ditt er skrevet inn. Skolen sender søknaden videre til PPT, som vil ta kontakt for en samtale og avtale observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage, vil barnehagen også bli involvert.

Relevant lovverk

Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Friskolelova

Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen (Utdanningsdirektoratets nettsider)

Opplæringsloven § 2-13 (Om bruk av opplæringsloven for privat opplæring i hjemmet)

 

Publisert: 29.09.2016 12:48:54
Sist endret: 29.01.2024 13:04

Publisert: 29.09.2016 12:48:54
Sist endret: 29.01.2024 13:04

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?