illustrasjon av mennesker som kaster avfall i ulike kontainere

Renovasjon og gjenvinning

I Hurdal er det Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) som håndterer innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

"Min renovasjon"

Vi anbefaler alle med smarttelefon å laste ned appen «Min Renovasjon». I denne applikasjonen  kan du få varsling om når avfallet blir hentet, og du kan sende melding dersom avfallet ditt ikke er hentet.

Henteordning og avfallskalender

Alle abonnenter skal ha tilgang til en papir- og restavfallsbeholder, samt sekker til innsamling av plast. Alle abonnenter får utlevert grønne matavfallsposer samt plastsekker til innsamling av plastemballasje.

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt enten til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter.

Tømmedager

Tømmedager for de forskjellige typer avfall vil framgå av appen Min Renovasjon. På nettsiden til ØRAS kan du skrive inn gateadresse og husnummer for å få oversikt over tømmedager. Her har du også muligheter til å se en oversikt over tømmedager for hele året. Denne oversikten kan skrives ut.

Avfallsbeholderen skal ikke overfylles og må ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes. I restavfallsbeholderen (grått lokk) legges matavfall/våtorganisk avfall og den delen av avfallet som gjenstår etter at kildesorterte avfallstyper er tatt ut. Matavfall/våtorganisk avfall skal pakkes i egne spesialposer. Øvrig avfall pakkes i vanlige handleposer eller lignende. Husk å knyte alle posene med dobbelknute.

Papir

I papirbeholderen (grønt lokk) legges papp, papir og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges (fortrinnsvis) i knyttet vanlig handlepose. Beholderen tømmes hver 4. uke.

Plast

I plastsekken legges emballasje av plast. Emballasjen skylles og ristes. Sekken knytes med dobbelknute. Sekken hentes hver 4. uke. Det kan leveres flere sekker uten ekstra kostnad.

Poser som er sammensatt av plast og aluminium, som for eksempel potetgullposer, er vanskelig å gjenvinne med dagens teknologi. Disse skal derfor kastes i restavfallet for videre energiutnytting.

Suplering av poser og sekker

For deg med egen beholder:
Dersom du trenger flere grønne poser knyter du en tom grønn pose på mat- og restavfallsbeholderen (grått lokk).
Dersom du trenger flere retursekker til plastemballasje knyter du en tom sekk på papp og papirbeholderen (grønt lokk).

Er du helt tom for grønn pose/blank sekk, knyt på en annen pose. Du får ny rull neste gang beholderen tømmes.
Det er viktig å henge posen på riktig beholder, siden det er to forskjellige biler som henter avfallet ditt.

Fellesbeholdere/avfallsbrønner/avfallssug
For dere med felles beholdere/ avfallsbrønner/avfallssug: Ta kontakt med styret eller vaktmester. Flere poser og sekker bestilles via ØRAS sine nettsider

Bringeordningen

Husholdningsavfall som ikke inngår i henteordningen skal kildesorteres og leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen/miljøstasjonen. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

Returpunkt

Kommunens returpunkt er plassert slik at det skal være lettest mulig for innbyggerne å komme seg dit både til fots og med bil. Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler leveres hele og rene og pakket i poser. 

Hva kan jeg levere på returpunktene? 
  • glassemballasje (ikke krystall, keramikk og porselen)
  • metallemballasje
  • klær, fottøy og tekstiler (gjelder kun enkelte returpunkter)
Hjelp oss å holde returpunktene ryddige? 

Sett ikke fra deg avfall på returpunktet. På returpunktet skal det kun leveres glass og metallemballasje (samt klær og sko der det er mulig), og alt avfallet skal legges sortert i riktig beholder. I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mer informasjon om kildesortering av avfall

Lurer du på hva som skal kastes hvor? Du finner god informasjon om returpunkter og sortering av avfall på sortere.no

 Utbygger - tilrettelegging for renovasjon

Alle husholdninger er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Den som skal bygge bolig er ansvarlig for å legge til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til bestemmelsene i Renovasjonsforskriften.

I forbindelse med planleggingen av en utbygging skal det beskrives hvordan renovasjonsordningen er planlagt. Det skal foreligge målsatt kart og tegning av oppsamlingsstedet/avfallsbod. Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvar er definert (eksempelvis sameie, borettslag o.l.). Løsningen skal godkjennes av kommunen.

Allerede i planleggingsstadiet for en utbygging skal det tas hensyn til hvordan renovasjonsordningen skal praktiseres. I dokumentet «Beskrivelse av renovasjonsordningen» er det gitt utfyllende informasjon om ordningen som helhet.

Viktige hovedkrav
  • På tømmedag skal avfallsbeholderne / sekk for retur av kildesortert plastemballasje plasseres i henhold til kommunens renovasjonsforskrift.
  • Kjørbar vei er definert som gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy.
  • Abonnenten er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig beholderkapasitet til sitt behov. Forskriften stiller krav til at abonnenten ikke skal overfylle beholdere, og den gir renovatør rett til å sette igjen beholdere når avfallet ikke er sortert og pakket på forskriftsmessig måte.
Hva betyr dette i praksis? 
  • Veg og sikkerhet

Statens vegvesen sin håndbok N100 for stor lastebil legges til grunn for krav for dimensjonering av veg. Rygging skal unngås.

Utbygger skal vise hvilke sikkerhetshensyn som er tatt i forhold til lekeplasser, myke trafikanter osv., der renovasjonskjøretøy skal fram.

  • Beholdere og oppstillingsplass

Alle husstander skal ha tilgang til en restavfallsbeholder og en papirbeholder (et sett). I tillegg skal det kunne settes fram en sekk eller flere sekker med kildesortert plastemballasje. For en enebolig er standard beholdersett 140 liter beholdere, men abonnenten er selv ansvarlig for å bytte til andre beholderstørrelser etter eget behov.

For enebolig i kjede skal det tilpasses felles standplass med felles beholdere.

Beholdere som ikke har permanent oppstillingsplass innenfor henteavstand til kjørbar veg, må trilles fram på tømmedager. Kommunen skal godkjenne oppstillingsplassen. Kommer man ikke til enighet, er kommunens syn avgjørende, og renovasjonsforskriften vil være styrende.

For leilighetskomplekser og blokker skal det legges til rette for fellesbeholdere (avfallsbrønner) på permanent oppsamlingssted.

  • Størrelse og utforming av avfallsboder for fellesbeholdere

660 liter avfallsbeholder som går på hjul måler 140x80 cm. Manøvreringsareal er minst 10 cm mellom hver beholder, minst 110 cm gate der beholder skal trilles, husk evt. areal for å få fram beholder fra plassen der den står. Minimum 110 cm dørbredde, døren skal enkelt settes i åpen stilling i forbindelse med renovatørens arbeid. Slett og fast underlag uten dørstokk (en full 660 l beholder er TUNG!). Det regnes at hver boenhet skal kunne levere tilsvarende 1 sekk á 140 liter hver måned.

Publisert: 24.10.2023 16:03:29
Sist endret: 25.01.2024 14:35

Hageavfallsmottak ved Dalheim/Gamle kommunen:

Åpent hver dag i tiden 1. mai til 1. november

Publisert: 24.10.2023 16:03:29
Sist endret: 25.01.2024 14:35